Paweł stasiak - życzenia


4 4 Dear Parishioners and Friends, Our life passes by ruthlessly quickly, one event being chased the next. Our life is focused on mundane ma ers and only once in a while do we have the opportunity - as on the occasion of Christmas, which has just passed - sit down with family and rela ves and talk, smile at each other, at our children, parents, grandparents. A kind smile and kindness are priceless "goods", for everything else you can pay with a credit card. But some mes it is difficult for us to exhibit this kind of kindness, a child's, fatherly, motherly love. That is why it is so important that we remember about the li le things, such are smiling, stroking one's head, a hug. Taking care of your family, taking care of our family, we are also taking care of the church, of faith, and love. The Son of God as he came into the world joined as all people do a worldly family. His family lived in humility and simplicity, not externally different from other families. But - as we know from the Gospels - it was quite an excep onal family, it's spiritual countenance was remarkable. In this house of Nazareth, God was always in first place, everything was looked at through the light of of God. Most of the hard and painful vicissitudes of life did not interfere with peace there, because all suffering was adopted in a deep spirit of faith, in the belief that every circumstance is the fulfillment of God's plan, even if it was not understood. The will of God was the aim and direc on of the en re life of the Holy Family of Nazareth. The Church gives us the Holy Family as a model of life of every Chris an family. Joseph's fatherhood (admi edly an adop ve one) is a li le underrated. How did it happen that St. Joseph as a God-fearing, fair, and honest man despite the fear of the law has become the earthly Father of the Son of God? Why did this wonderful cra sman also responded yes to God anyway? According to the law, which was then in effect, a man who had married a woman who was pregnant, had the right to send her away, could claim compensa on from her parents, and the law also required her stoning. Yet it is obvious that God the Father through the Holy Spirit made Mary pregnant. That gave birth to the Son of God. The fact that Mary answered yes - Let it be your will. Compliance with God's rules of a family life leads to common harmony and mutual love. Adherence to the Law of God encourages children to respect their parents, parents to seek mutual love and understanding, and kindness towards their children and to raise their children according to God's Laws. God Bless! Drodzy Parafianie i Przyjaciele., Nasze życie przemija niemiłosiernie szybko, jedne wydarzenia gonią następne. Życie nasze koncentruje się na sprawach przyziemnych i tylko czasami mamy możliwość jak przy okazji Świąt, które właśnie przeminęły usiąść w gronie rodziny, bliskich i porozmawiać, uśmiechnąć się wzajemnie do siebie, do naszych dzieci, rodziców, dziadków. Uśmiech i serdeczność to towary bezcenne, za wszystko inne możesz zapłacić kartą. A jednak czasami trudno jest nam zdobyć się na tę serdeczność, miłość synowską, ojcowską, matczyną. Dlatego tak ważnym jest, abyśmy pamiętali o takich drobiazgach, jakimi są uśmiech, pogłaskanie po główce, przytulenie. Dbając o swoją rodzinę dbamy o nasz rodzinny Kościół, o wiarę, o miłość. Syn Boży przychodząc na świat włączył się jak wszyscy ludzie w grono rodzinne. Rodzina Jego żyła w pokorze i w prostocie, zewnętrznie nie różniąc się od innych rodzin. Ale jak wiemy z Ewangelii była to Rodzina całkiem wyjątkowa, Jej duchowe oblicze było niezwykłe. W tym domu nazaretańskim Bóg był zawsze na pierwszym miejscu, na wszystko patrzyło się w świetle Bożym. Najbardziej twarde i przykre koleje życia nie zakłócały tam pokoju, bo cierpienia były przyjmowane w głębokim duchu wiary, w przekonaniu, że każda okoliczność jest wypełnianiem planu Bożego, nawet, gdy się go nie rozumiało. Wypełnianie woli Bożej było celem i kierunkiem życia całej Świętej Rodziny Nazaretańskiej. Kościół stawia nam Świętą Rodzinę jako wzór życia każdej rodziny chrześcijańskiej. Ojcostwo Józefa zaś, (wprawdzie przybrane) jest trochę niedoceniane. Jak to się stało, że święty Józef równie bogobojny, jak sprawiedliwy, uczciwy i rzetelny, mimo strachu przed prawem stał się Ojcem ziemskim dla Syna Bożego? Dlaczego ten wspaniały mąż, rzemieślnik również odpowiedział Bogu tak? Zgodnie z prawem, które wtedy obowiązywało, mąż, który stwierdził, że poślubił kobietę, która była brzemienna, miał prawo oddalić ją od siebie, więcej mógł domagać się od jej rodziców zadośćuczynienia, a prawo nakazywało jej ukamienowanie. Oczywistym przecież jest, że to Bóg Ojciec za sprawą Ducha Świętego spowodował, że Maryja Panna stała się brzemienną. Że porodziła Syna Bożego, odpowiadając Bogu tak Niech się stanie Twoja wola. Przestrzeganie zasad życia rodzinnego prowadzi do wspólnej harmonii, zgody i wzajemnej miłości. Przestrzeganie Prawa Bożego skłania dzieci do poszanowania rodziców, rodziców do wzajemnej miłości i zrozumienia, oraz do życzliwości dla dzieci i do wychowywania ich według Praw Bożych. Szczęść Boże!


Paweł Stasiak - ŻyczeniaPaweł Stasiak - ŻyczeniaPaweł Stasiak - ŻyczeniaPaweł Stasiak - Życzenia

mh.vole.infocw.vole.info